Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:centro:servizos:aloxamento_con_gitlab_pages [2018/05/23 16:44]
fernando.guillen created
en:centro:servizos:aloxamento_con_gitlab_pages [2018/05/23 17:10] (current)
fernando.guillen
Line 1: Line 1:
-====== ​Aloxamento con Gitlab Pages ======+====== Gitlab Pages hosting======
  
-===== Descrición do servizo ​=====+===== Service description ​=====
  
-Aloxamento ​web estático nun subdominio de ''​pages.citius.usc.es''​ (cun alias en ''​citiususc.io''​) ​utilizando ​Gitlab ​Gitlab CI para o despregamento.+Static ​web hosting in a ''​pages.citius.usc.es'' ​subdomain. ​(with an alias in ''​citiususc.io''​) ​using Gitlab ​and Gitlab CI for deployment.
  
-===== Alta no servizo ​=====+===== Activation ​=====
  
-O servizo actívase automaticamente coa alta en [[:​centro:​servizos:​gitlab|Gitlab]].+Service is activated automatically with [[:​centro:​servizos:​gitlab|Gitlab]].
  
-===== Manual de usuario ​=====+===== User manual ​=====
  
-Tes unha guía de primeiros pasos en [[http://​pages.citius.usc.es]]. ​Require ter un mínimo de coñecemento de uso de Git.+There is a first steps guide in [[http://​pages.citius.usc.es]]. ​A minimum ​Git knowledge is required.
  
  • en/centro/servizos/aloxamento_con_gitlab_pages.txt
  • Last modified: 2018/05/23 17:10
  • by fernando.guillen