Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
en:centro:servizos:gitlab [2018/05/24 10:47]
fernando.guillen
en:centro:servizos:gitlab [2018/05/24 14:08]
fernando.guillen
Line 23: Line 23:
  
 ==== GitLab CI ==== ==== GitLab CI ====
-From version 8.0 onwards Gitlab CI is integrated with Gitlab. +From version 8.0 onwards Gitlab CI is integrated with Gitlab. ​To start it is enough to create ​file named ''​.gitlab-ci.yml'' ​following the [[http://​doc.gitlab.com/​ce/​ci/​quick_start/​README.html| Gitlab CI guide]].
-Dende versión 8.0, Gitlab CI está integrado en Gitlab. Para comezar a usalo, basta con crear un arquivo chamado ​''​.gitlab-ci.yml'' ​seguindo a [[http://​doc.gitlab.com/​ce/​ci/​quick_start/​README.html|guía de Gitlab CI]].+
  
 ==== Gitlab Pages ==== ==== Gitlab Pages ====
 +Pages in Gitlab Pages are served from a ''​pages.citius.usc.es''​ subdomain (with an alias in ''​citiususc.io''​),​ and are created by a Gitlab CI job. There is a basic guide about Gitlab Pages in [[https://​pages.citius.usc.es/​]] and more information available in [[en:​centro:​servizos:​Aloxamento con Gitlab pages|Gitlab Pages hosting]]
  
-As páxinas de Gitlab ​Pages sérvense nun subdominio de ''​pages.citius.usc.es''​ (cun alias en ''​citiususc.io''​),​ e créanse ​partir dun traballo de Gitlab CITes unha guía básica sobre o uso de Gitlab Pages en [[https://pages.citius.usc.es/​]] e máis información na páxina de [[:​centro:​servizos:​Aloxamento con Gitlab pages|Aloxamento con Gitlab Pages]]+==== Project creation by groups ==== 
 +Gitlab ​projects can be created by a user or by a groupIf the project implies collaboration with other users or if it may be transferred to other user at some point then it is advisable to create the project in groupTo do so push the //Create a group// button inside the  //Groups// page.
  
-==== Creación de proxectos en grupos ​====+==== Big files (git lfs) ==== 
 +Files bigger than 100MB shouldn'​t be uploaded to the git repository the same way as the others but using ''​git-lfs'':​
  
-Os proxectos de GitLab poden crearse dentro dun usuario ou dentro dun grupo. Se o proxecto vai a ser en colaboración con outras persoas, ou é susceptible de ser traspasado a outra persoa unha vez remates o traballo nel, é preferible que cres o proxecto dentro dun grupo. Para facelo, pulsa no botón //Create a group// dentro da páxina de //​Groups//​. +  ​Install the ''​git-lfs'' ​clientavailable in the ''​git-lfs'' ​package in the CITIUS ​Ubuntu 14.04 or [[https://​packagecloud.io/​github/​git-lfs/​install|here]] for other distros.
- +
- +
-==== Arquivos grandes (git lfs) ==== +
- +
-Os arquivos maiores de 100MB non deben subirse ó repositorio git da forma habitual, senon usando ''​git-lfs''​. O procedemento é o seguinte: +
- +
-  ​Instalar o cliente de ''​git-lfs'', ​dispoñible no paquete ​''​git-lfs'' ​na Ubuntu 14.04 do centro ou [[https://​packagecloud.io/​github/​git-lfs/​install|nesta páxina]] para outras distribucións.+
   - No directorio do repositorio,​ iniciar o LFS: ''​git lfs install''​   - No directorio do repositorio,​ iniciar o LFS: ''​git lfs install''​
   - Indicar os arquivos que serán manexados co LFS (poden usarse comodíns): ''​git lfs add <​nowiki>"​*.ova"</​nowiki>''​   - Indicar os arquivos que serán manexados co LFS (poden usarse comodíns): ''​git lfs add <​nowiki>"​*.ova"</​nowiki>''​
  • en/centro/servizos/gitlab.txt
  • Last modified: 2018/05/24 17:32
  • by fernando.guillen