Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:wiki:introduccion [2018/09/17 14:25]
fernando.guillen created
en:wiki:introduccion [2018/09/17 16:18] (current)
fernando.guillen
Line 41: Line 41:
 ===== Syntax ===== ===== Syntax =====
  
-Apart from Ademáis de **negritas**, //cursivas// e ''​outros estilos'', ​pódense engadir ​[[http://​www.google.com|ligazóns ó exterior]], [[:start|dentro da propia ​wiki]], ​títulos a distintos niveisimaxesvídeostáboas... visita a [[wiki:​syntax|páxina de sintaxe]] para coñecer os detalles.+Apart from **bold**, //italcs// e ''​other styles'', ​others can be added [[http://​www.google.com|external link]], [[:start|internal to the wiki]], ​titles in different levelsimagesvideos,​tables,... visit the [[wiki:​syntax|syntax page]] to know more.
  
 ===== Known more ===== ===== Known more =====
 +Answers to many usual doubts and additional information about the wiki's usage can be found at [[wiki:​faq|FAQ]].
  
-Tes resposta a moitas das dúbidas platexadas e información adicional sobre o uso da wiki na páxina de [[wiki:​faq|preguntas frecuentes]]. 
  
  • en/wiki/introduccion.txt
  • Last modified: 2018/09/17 16:18
  • by fernando.guillen