Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

es:centro:servizos:espazo_na_wiki [2018/01/16 08:28]
diego.cougil creado
es:centro:servizos:espazo_na_wiki [2018/01/16 09:10] (actual)
diego.cougil
Línea 1: Línea 1:
-FIXME **Esta página no está completamente traducida, aún. Por favor, contribuye a su traducción.**\\ //(Elimina este párrafo una vez la traducción esté completa)//+====== Espacio en la wiki ======
  
-====== Espazo na wiki ====== +Espacio en la wiki dirigido ​a grupos de trabajo ​de personal del centro. ​Los espacios ​permiten ​la creación ​de un número indefinido de páginas ​partir ​de un espacio de nombresde la siguiente forma:
- +
-Espazo na wiki dirixido ​a grupos de traballo ​de persoal do centro. ​Os espazos ​permiten ​creación ​dun número indefinido de páxinas ​partires dun espazo ​de nomesdo seguinte xeito:+
  
   * ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​nomedoespazo</​nowiki>''​   * ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​nomedoespazo</​nowiki>''​
Línea 9: Línea 7:
   * ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​nomedoespazo:​subpaxina:​outra_subpaxina</​nowiki>''​   * ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​nomedoespazo:​subpaxina:​outra_subpaxina</​nowiki>''​
  
-Estas páxinas poden ser de acceso público ​ou ter o acceso ​restrinxido segundo ​se requira+Estas páginas pueden ​ser de acceso público ​o tener o acceso ​restringido según ​se requiera
-===== Alta no servizo ​=====+===== Alta en el servicio ​=====
  
-Calquera ​investigador ​do centro ​pode solicitar ​creación ​dun novo espazo na wiki mediante ​[[https://​old.citius.usc.es/​uxitic/​incidencias/​add|formulario de peticións ​e incidentes]]. ​Débese ​especificar ​o nome para o espazo da wiki, que só pode conter ​letras minúsculas,​ números ​e algúns ​símbolos, pero non espazos.+Cualquier ​investigador ​del centro ​puede solicitar ​la creación ​de un nuevo espacio en la wiki mediante ​el [[https://​old.citius.usc.es/​uxitic/​incidencias/​add|formulario de peticiones ​e incidentes]]. ​Se debe especificar ​el nombre ​para el espacio de la wiki, que sólo puede contener ​letras minúsculas,​ números ​y algunos ​símbolos, pero no espacios.
  
 ===== Manual de usuario ===== ===== Manual de usuario =====
Línea 18: Línea 16:
 ==== Permisos de acceso ==== ==== Permisos de acceso ====
  
-Os permiso ​de acceso ​poden xestionarse ​directamente a través ​da wiki. Por defecto ​só os pode modificar ​a persoa ​que solicitou a wiki. Se se desexa ​que alguén máis poida modificalosdébese solicitar.+Los permisos ​de acceso ​pueden gestionarse ​directamente a través ​de la wiki. Por defecto ​sólo los puede modificar ​la persona ​que solicitó la wiki. Si se desea que alguien más pueda modificarlosdebe solicitarse.
  
-=== Espazo ​ACL: Onde se gardan os permisos ===+=== Espacio ​ACL: Donde se guardan los permisos ===
  
-O espazo ​''​acl'' ​é un espazo ​especial ​da wiki que garda os permisos de acceso, que sempre ​son públicos (isto quere dicir que calquera pode ver quen ten acceso a unha wiki). ​+El espacio ​''​acl'' ​es un espacio ​especial ​de la wiki que guarda los permisos de acceso, que siempre ​son públicos (esto quiere decir que cualquiera puede ver quién tiene acceso a una wiki). ​
  
-Os permisos ​do espazo ​''​nomedoespazo'' ​gárdanse ​en ''​acl:​nomedoespazo:​start''​. ​Polo tanto, para modificar ​os permisos de ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​nomedoespazo</​nowiki>''​ debes acceder a ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​acl:​nomedoespazo:​start</​nowiki>''​.+Los permisos ​del espacio ​''​nomedoespazo'' ​se guardan ​en ''​acl:​nomedoespazo:​start''​. ​Por lo tanto, para modificar ​los permisos de ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​ nomedoespazo </​nowiki>''​ debes acceder a ''<​nowiki>​http://​wiki.citius.usc.es/​acl:​nomedoespazo:​start</​nowiki>''​.
  
-Tamén ​se poden especificar permisos para páxinas concretos, por exemploos permisos ​da páxina ​''​nomedoespazo:​exemplo'' ​gárdanse ​en ''​acl:​nomedoespazo:​exemplo''​. ​Se no canto dunha páxina é un subespazodébese engadir ​'':​start'' ​ó final.+También ​se pueden ​especificar permisos para páginas concretas, por ejemplolos permisos ​de la página ​''​nomedoespazo:​exemplo'' ​se guardan ​en ''​acl:​nomedoespazo:​exemplo''​. ​Si en lugar de una página es un subespaciodebe añadirse ​'':​start'' ​al final.
  
-=== Como especificar ​os permisos ===+=== Cómo especificar ​los permisos ===
  
-Por defecto, ​se non se especifica ningún permiso, todas as páxinas ​son públicas (todo mundo pode ler o contidoe non editables. ​Ó crear unha nova wiki, administrador establece permisos de edición para a persoa ​que o soliciten e segue as indicacións do solicitante para establecer permisos ​adicionais.+Por defecto, ​si no se especifica ningún permiso, todas las páginas ​son públicas (todo el mundo puede leer el contenidoy no editables. ​Al crear una nueva wiki, el administrador establece permisos de edición para la persona ​que lo solicite y sigue las indicaciones del solicitante para establecer permisos ​adicionales.
  
-Os permisos ​especifícanse ​un por liñado seguinte xeito:+Los permisos ​se especifican ​un por líneade la siguiente manera:
  
 <​code>​X:​nome.de.usuario</​code>​ <​code>​X:​nome.de.usuario</​code>​
  
-  * Sendo ''​X'' ​unha letra que representa ​permiso: ​ **N**ingún, lectura(**R**),​ **E**dición,​ escritura(**W**)((Edición ​non pode crear borrar ​páxinasmentres ​que escritura sí)). +  * Siendo ​''​X'' ​una letra que representa ​el permiso: **N**inguno, lectura(**R**),​ **E**dición,​ escritura(**W**)((Edición ​no puede crear borrar ​páginasmientras ​que escritura sí)). 
-  * ''​nome.de.usuario'' ​pode ser un nome de usuario ​ou os nomes dos grupos ''​@ALL'' ​ou ''​@user'',​ que repesentan ​a todos os usuarios ​e ós usuarios identificados, ​respectivamente.+  * El ''​nombre.de.usuario'' ​puede ser un nombre ​de usuario ​o los nombres de los grupos ''​@ALL'' ​''​@user'',​ que representan ​a todos los usuarios ​y a los usuarios identificados, ​respetivamente.
  
-Cando os permisos ​procésanse ​correctamente,​ aparecen ​recollidos ​dentro ​dun recadro ​gris. Se algún permiso ​non se procesa correctamente,​ aparece ​fóra do recadro ​gris.+Cuando los permisos ​se procesan ​correctamente,​ aparecen ​recogidos ​dentro ​de un recuadro ​gris. Si algún permiso ​no se procesa correctamente,​ aparece ​fuera del recuadro ​gris.
  
  
-== Exemplo ​==+== Ejemplo ​==
  
  
-Os seguintes ​permisos ​só deixan ​acceder ​ós usuarios ​rexistrados ​con permiso de lectura, ​e só poden escribir ​nel os usuarios ''​usuario.un'' ​''​usuario.dous''​. ​usuario ''​usuario.tres'' ​non pode acceder.+Los siguientes ​permisos ​sólo dejan acceder ​a los usuarios ​registrados ​con permiso de lectura, ​y sólo pueden ​escribir ​en él los usuarios ''​usuario.uno'' ​''​usuario.dos''​. ​El usuario ''​usuario.tres'' ​no puede acceder.
  
 <​code>​ <​code>​
 N:@ALL N:@ALL
 R:@user R:@user
-W:usuario.un +W:usuario.uno 
-W:usuario.dous+W:usuario.dos
 N:​usuario.tres N:​usuario.tres
 </​code>​ </​code>​
- 
  
  • es/centro/servizos/espazo_na_wiki.txt
  • Última modificación: 2018/01/16 09:10
  • por diego.cougil